Polityka prywatności serwisu
www. fabrykanaklejek.com

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów serwisu dostępnego pod adresem: www.fabrykanaklejek.com.
2. Administratorem Danych Osobowych Klientów i Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest Karolina Brud, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ster Karolina Brud, ul. Ignacego Paderewskiego 168, 35-330 Rzeszów, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 5170101205, REGON 366132270, e-mail: fabrykanaklejekcom@gmail.com, tel. 796999454 .
3. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane w oparciu o obowiązujące prawo, a w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.
4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce prywatności to informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie następujących danych: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
5. Przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu Polityki prywatności to operacje wykonywane na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, a w szczególności są to operacje takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie i przeglądanie.
II. Zakres i cel zbieranych danych oraz podstawa ich przetwarzania
1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania
z serwisu, tj. w szczególności w celu: rejestracji konta, zawierania umów za pośrednictwem serwisu.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania i realizacji umowy sprzedaży zawartej z Administratorem, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, aby możliwe było korzystanie z ofert specjalnych, wyprzedaży oraz promocji, o których Administrator informuje poprzez wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) spełnienia przewidzianych prawem obowiązków – w szczególności w zakresie prawa podatkowego i prowadzenia dokumentacji rachunkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

III. Okres przetwarzania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe pozyskane na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy będą przechowywane przez okres, w którym będzie możliwe dochodzenie i realizacja roszczeń wynikających tej umowy, Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki.
2. Pozyskane Dane Osobowe będą zatem przetwarzanie i przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
3. Z końcem okresu przechowywania Danych Osobowych, wskazanego w ust. 1 i 2 powyżej, Dane Osobowe zostaną usunięte.

IV. Dobrowolność podania Danych Osobowych
1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania jednego lub więcej celów przetwarzania wskazanych w pkt II ust. 2 powyżej.
2. W przypadku odmowy podania danych, niestety nie będzie możliwe zawarcie
i wykonanie umowy z Administratorem.
3. Ponadto, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych, niezbędnych do realizacji celów rachunkowych lub podatkowych.

V. Prawa i obowiązki Administratora
1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych osobowych właściwym organom władzy lub podmiotom, które zgłoszą żądanie udzielenie takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług w zakresie niezbędnym do korzystania
z serwisu, w tym realizacji umów, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wobec powyższego Dane Osobowe mogą zostać powierzone dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, upoważnionym pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, operatorom sieci komórkowych, operatorom płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotom prowadzącym biura księgowo-kadrowe, kancelariom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora.

VI. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą
1. Osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo:
a) dostępu do swoich Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii
b) do sprostowania (poprawiania) swoich Danych Osobowych
c) do usunięcia Danych Osobowych
Jeżeli w Pani/Pana opinii nie ma podstaw do ich przetwarzania.

d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych
Może Pani/Pan zażądać, aby przetwarzanie Danych Osobowych ograniczone zostało wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych
z Panią/Panem działań, jeżeli w Pani/Pana opinii Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi na Pani/Pana temat lub dane te przetwarzane są bezpodstawnie, a także wówczas, gdy są one Pani/Panu potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, gdy odbywa się to
w celu otrzymywania informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną
Cofnięcie zgody na przetwarzanie dla w/w celów będzie czyniło dalsze przetwarzanie niezgodnym z prawem, ale tylko gdy następowałoby ono dla tych celów. Pozostaje to zatem bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
a także gdy odbywa się to w oparciu o pozostałe podstawy prawne przetwarzania.

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

g) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

2. Celem wykonania swoich praw, a także uzyskania szczegółów i wskazówek w tym zakresie, proszę kontaktować się e-mailowo, pod adresem: fabrykanaklejekcom@gmail.com, lub telefonicznie 796999454.

Polityka plików „cookies” serwisu
www. fabrykanaklejek.com

1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi.
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
• Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
• Edge:https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
• Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
8. użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.