REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FABRYKA NAKLEJEK.COM

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem https://fabrykanaklejek.com/ (zwany dalej: „Sklep”), prowadzonym przez Karolinę Brud prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ster Karolina Brud, pod adresem ul. Ignacego Paderewskiego 168, 35-330 Rzeszów zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 5170101205, REGON 366132270 (zwana dalej „Sprzedawcą”)
2. Sklep internetowy FabrykaNaklejek.com prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość między osobą zamawiającą („Kupującym”), którym może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, a Sprzedającym. Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego na stronie https://fabrykanaklejek.com/.
3. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające kontakt:
a) adres pocztowy: ul. Ignacego Paderewskiego 168, 35-330 Rzeszów
b) numer telefonu: +48 796 999 454;
c) adres poczty elektronicznej: karolina.brud@icloud.com
Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanego w niniejszym punkcie.
Kupujący może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9:00 do 17:00.
4. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
a) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta,
c) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
d) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e) Konto – konto Kupującego w Sklepie, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Kupującego bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym oraz formularzach zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
f) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów,
g) Kupujący – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,
h) Portal internetowy- pośrednik sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą, stanowiący wirtualne miejsce złożenia zamówienia oraz danych osobowych, przekazywanych bezpośrednio Sprzedawcy, celem wykonania zawartej umowy,
i) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
j) Regulamin – niniejszy regulamin tj. regulamin sklepu internetowego FabrykaNaklejek.Com,
k) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://fabrykanaklejek.com/,
l) Sprzedawca – Karolina Brud prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ster Karolina Brud,
m) Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,
n) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
o) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towarów, miejsce wydania towarów oraz dane Kupującego, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Kupującego na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inny sprzęt umożliwiający poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
8. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
9. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów i ich wizualizacja stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy Sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
10. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
11. Ceny podane przy każdym Towarze nie obejmują kosztów transportu. Koszty transportu będzie pokrywać Kupujący i będą one ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia. Informacje o wysokości kosztów transportu będą widoczne dla Kupującego na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
13. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
14. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
15. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
16. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sprzedawcę roszczenie, w szczególności wobec Kupującego, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary niezbędne są:
a) urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku składania Zamówienia,
c) włączona obsługa plików cookies,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

§ 3
Zakładanie konta

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: w pierwszej kolejności adres e-mail następnie imie, nazwisko, adres i numer telefonu.
2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 3 ust. 1.

§ 4
Składanie zamówienia

1. Aby złożyć Zamówienie należy:
a) Za pomocą konta:
-zalogować się do Sklepu ( na utworzone wcześniej Konto),
-wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
– przeanalizować Towar będący w koszyku, a następnie kliknąć przycisk „przejdź do kasy”
-wybrać sposób płatności oraz kliknąć „kupuję i płacę”
– opłacić Zamówienie według danych przesłanych przez Sprzedawcę na podany adres e-mail
b) Bez rejestracji:
– wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
– przeanalizować Towar będący w koszyku, a następnie kliknąć przycisk „przejdź do kasy”
– wprowadzić swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,
– wybrać sposób płatności oraz kliknąć „kupuję i płacę”
– opłacić Zamówienie według danych przesłanych przez Sprzedawcę na podany adres e-mail
2. Sprzedawca udostępnia dane uzyskane od Kupującego przedsiębiorstwom kurierskim, na zasadach określonych prawem, wyłącznie w celu zrealizowania postanowień umowy. Przedsiębiorstwa kurierskie, z którymi współpracuje Sprzedawca to:
a) Pocztex
b) InPost

§ 5
Metody dostawy i płatności

1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a) przesyłka kurierska
b) przesyłka kurierska pobraniowa
c) paczkomaty InPost
d) odbiór osobisty
2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
a) przelewem na konto bankowe przed wysłaniem Towaru przez Sprzedawcę
b) płatności online
c) płatność za pobraniem
d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod platności znajdują się na stronie Sklepu i są wskazywane w momencie dokonywania Zamówienia.

§ 6
Wykonywanie Umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcą Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyżej wskazanej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności:
a) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – Kupujący jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane
b) płatności za pobraniem – Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym – Kupujący obowiązany jest dokonać płatności na zasadach określonych przez doręczyciela wybranego przez Kupującego w momencie składania Zamówienia4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 3 dni, w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Towarów o róznych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Towarów do Kupującego liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
b) w przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży
7. Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie czasu dostawy, które zależne jest wyłacznie od przedsiębiorstwa doręczającego.
8. Sprzedawca ma prawo odmówić dostarczenia Towaru w przypadku oznaczenia miejsca dostawy leżącego poza Unią Europejską.
9. Dostawa Towarów do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Towarów są wskazane Kupującemu po kliknięciu „dodaj do koszyka” w „podsumowaniu koszyka”

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.
3. Koszt zwrotu towaru do sprzedającego ponowi kupujący.
4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, wraz z kosztami dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej z listy dostaw, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przez zwrot na wskazane przez kupującego konto bankowe. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
10. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8
Reklamacja

1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą oraz składania reklamacji na podstawie rękojmi, za pomocą następujących danych teleadresowych:
a) adres pocztowy: Fabryka Naklejek.com ul. Jagiellońska 17/1, 35-025 Rzeszów
b) adres poczty elektronicznej: smutek@fabrykanaklejek.com
2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
3. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności Towaru z Umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
4. Transport reklamowanych Towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż Towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwoście skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, co do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 10
Ochrona danych osobowych

3. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
2. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep są zawierane w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
a) według miejsca zamieszkania pozwanego,
b) według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
c) według miejsca wykonania umowy.